izvrsitel pejovski
 
  ПОЧЕТОК
  ЗА НАС - ПРОФИЛ НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ
  ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи
  КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛОКАЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ОГЛАСИ
  ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛИНКОВИ
  КОНТАКТ
 
Извршител Златко Пејовски

Извршителот Златко Пејовски отпочна со работа на 01. јуни 2006 година, со првата група именувани извршители во Република Македонија, по стапувањето во сила на новиот Закон за извршување.

Златко Пејовски е дипломиран правник со 25 годишно искуство во струката, од кои 9 години како адвокат. Има положено испит за извршители, правосуден испит и испит за застапник за заштита на индустриска сопственост.

Извршителската канцеларија се развива постојано зајакнувајќи ги своите човечки, технички и материјални ресурси и капацитети. При нејзиното основање, во Јуни 2006 година, почна со еден вработен покрај Извршителот и во 55 m2 деловен простор, за да достигне 11 вработени, од кои 8 дипломирани правници, кои функционираат во 135 m2 работни простории, користејќи најсовремена информатичка и комуникациска технологија.

 
      copyright © Izvrsitel Zlatko Pejovski; design by WWW